Zásady ochrany osobných údajov

 1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA, OKRUH DOTKNUTÝCH OSÔB A ÚVODNÉ INFORMÁCIE
 2. Spoločnosť Fullframe s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 999 337, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 86971/B, je prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) v informačných systémoch, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje Dotknutých osôb. Pre označenie Prevádzkovateľa môžeme v texte Dokumentu využívať slovo „My“, „Náš“ a všetky modifikácie týchto slov.
 3. Dotknutými osobami sú najmä Spotrebitelia, ktorí s Prevádzkovateľom uzavierajú Zmluvu v zmysle všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa (ďalej len ako „VOP“ alebo ako „Všeobecné obchodné podmienky“ prostredníctvom Objednávky Tovaru vykonanej na Webovom sídle alebo iným spôsobom podľa ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Dotknutou osobou sú aj iné fyzické osoby, ktoré nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na príslušné účely, napríklad osoby, ktoré sa prihlásili k odberu noviniek prostredníctvom príslušného formulára dostupného na Webovom sídle. Pre označenie Dotknutej osoby môžeme v texte Dokumentu využívať slovo „Vy“, „Váš“ a všetky modifikácie týchto slov.
 4. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Dokument“) pre Dotknuté osoby sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiavame pri ochrane súkromia a Vašich osobných údajov, ako aj z dôvodu splnenia informačnej povinnosti podľa článku 13 a 14 GDPR, pričom zabezpečujeme Vaše informovanie o obsahu tohto Dokumentu už pred získavaním osobných údajov, pri ktorom nám osobné údaje prvýkrát poskytujete, prípadne priamo pri udeľovaní Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vymedzené účely.
 5. Tento Dokument sa zaoberá spracúvaním osobných údajov a dodržiavaním základných zásad legálneho spracúvania osobných údajov, ktoré sú založené najmä na tom, že vykonávame potrebné spracúvanie osobných údajov zákonným spôsobom, spravodlivo ku všetkým zainteresovaným stranám a transparentne k Dotknutým osobám. Kontinuálne kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť spracúvania osobných údajov, pričom minimalizujeme dáta a spracovateľské operácie na nevyhnutné minimum potrebné pre riadne uzavretie a splnenie záväzkov z našej vzájomnej Zmluvy.
 6. Vyhlásenie o oboznámení sa s týmto Dokumentom uverejneným v rámci Webového sídla, platným v čase uzavretia Zmluvy, vykonávate v podobe potvrdenia svojej vôle byť jeho ustanoveniami, ako aj ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok viazaný, prostredníctvom odoslania Objednávky Tovaru použitím elektronického objednávkového formulára na Našom Webovom sídle, alebo inou formou úkonu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok (napríklad e-mailovou objednávkou), ktorou prejavujete vôľu uzavrieť s Nami Zmluvu.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÝ JE PREDMETOM SPRACÚVANIA, ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD

  UZAVRETIE ZMLUVY
  1. K spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza v rámci procesu uzavretia Kúpnej zmluvy v niekoľkých fázach. V prvom rade ide o predzmluvné úkony, smerujúce k nákupu Tovarov. Vaše osobné údaje spracúvame na účely objednávky Tovarov na právnom základe plnenia Zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresa na doručenie tovaru, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (najmä číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na Náš účet).

Poskytnutie osobných údajov v zmysle tohto bodu predstavuje splnenie požiadavky na uzavretie zmluvy, pričom platí, že nie ste povinný nám tieto údaje poskytnúť. Možné následky neposkytnutia údajov však predstavujú nemožnosť vykonať záväznú objednávku Tovarov a následná nemožnosť uzavretia Kúpnej zmluvy. Doba uchovávania údajov podľa tohto bodu predstavuje dobu do uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade, ak k uzavretiu Kúpnej zmluvy príde, spracúvanie sa bude ďalej riadiť bodom 2.2 tohto Dokumentu a v prípade, ak k uzavretiu Kúpnej zmluvy nepríde, bude spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov ukončené.

  1. Po vykonaní objednávky Tovaru dochádza k jej potvrdeniu a následne k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na účely uzavretia Kúpnej zmluvy spracúvame na právnom základe plnenia Zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Vaše osobné údaje v rozsahu podľa bodu 2.1 tohto Dokumentu. V tomto prípade sa však mení účel na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktorým je samotné uzavretie Kúpnej zmluvy a ich poskytnutie predstavuje splnenie zmluvnej požiadavky a v prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné Kúpnu zmluvu uzavrieť. Doba spracúvania osobných údajov predstavuje dobu od uzavretia Kúpnej zmluvy, počas plnenia vzájomných povinností, až do uplynutia lehoty na uplatnenia akýchkoľvek práv a právnych nárokov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy (napríklad lehota na uplatnenie reklamácie, nárokov z náhrady škody).

POZMLUVNÉ ZÁVÄZKY

  1. Vaše osobné údaje spracúvame aj po ukončení plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy (najmä dodanie Tovaru). Obe strany Kúpnej zmluvy totiž majú právo uplatňovať si nároky zo zodpovednosti za vady a náhradu škody, ako aj reklamácie a zákonné alebo zmluvné oprávnenie odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Na účely uplatňovania reklamácie, odstúpenia od zmluvy, uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady a náhradu škody (ďalej len ako „Pozmluvné záväzky“), spracúvame na právnom základe zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Vaše osobné údaje v rozsahu podľa bodu 2.1 tohto Dokumentu, ako aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvádzané pri uplatnení reklamácií.

Poskytnutie osobných údajov v zmysle tohto bodu predstavuje splnenie zákonnej požiadavky, z čoho Vám plynie povinnosť údaje Nám poskytnúť. Možné následky neposkytnutia týchto údajov predstavujú nemožnosť plnenia Našich povinností v zmysle Pozmluvných záväzkov vyplývajúcich ako zo zmluvných ustanovení, tak aj z právnych predpisov. Doba uchovávania osobných údajov predstavuje dobu počnúc odo dňa uplatnenia nároku na plnenie vyplývajúce z Pozmluvného záväzku do skončenia poskytovania Nášho plnenia a prípadného následného vysporiadania vzájomných plnení (napríklad po dobu, kým si svoj opravený Tovar nevyzdvihnete, alebo dobu do právoplatného skončenia súdneho konania).

  1. Okrem spracúvania Vašich osobných údajov na právnom základe zákonnej povinnosti, spracúvame Vaše osobné údaje aj na účely uplatňovania výlučne Našich nárokov. Ide napríklad o prípady, kedy z dôvodu neplnenia zmluvných podmienok evidujeme pohľadávku voči Zákazníkovi, alebo Nám bola spôsobená škoda. V takom prípade spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

údaje obsiahnuté v zmluve v zmysle bodu 2.1 tohto Dokumentu, údaje spracúvané v rámci procesu uplatňovania reklamácie podľa bodu 2.3 tohto Dokumentu, údaje vedené tretími stranami (napríklad údaje vedené v účtovníctve) a údaje získané a spracúvané v rámci poskytovania zákazníckej podpory v zmysle bodu 2.5 tohto Dokumentu.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov podľa tohto bodu tohto Dokumentu je Náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana Nášho majetku a ochrana pred bezdôvodným obohatením, pričom ste povinný toto spracúvanie strpieť aj bez udelenia súhlasu. Doba uchovávania osobných údajov predstavuje zákonnú premlčaciu dobu jednotlivých práv a prekluzívnu dobu na uplatnenie jednotlivých nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu ako aj z porušení právnych predpisov platných v dobe platnosti Kúpnej zmluvy.

MARKETING A KOMUNIKÁCIA

  1. Našim zákazníkom sme k dispozícii skoro neustále a formou telefonátov a e-mailovej komunikácie poskytujeme podporu v rámci poradenstva, poskytovania informácií o produktoch a stave Objednávok, ako aj uplatnených sťažnostiach. Na účely e-mailovej a telefonickej podpory spracúvame na právnom základe plnenia Zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, história objednávok

   Poskytnutie osobných údajov v zmysle tohto bodu predstavuje v prípade poskytovania informácií a podpory novým zákazníkom splnenie požiadavky potrebnej na uzavretie Zmluvy a v prípade poskytovania podpory vzťahujúcej sa na plnenia z už existujúcej Kúpnej zmluvy, ide o splnenie zmluvnej požiadavky. Osobné údaje nám nie ste povinný poskytnúť, avšak možné následky neposkytnutia týchto údajov predstavujú nemožnosť poskytnutia podpory formou telekomunikačných a elektronických prostriedkov. Doba uchovávania údajov je v prípade údajov nadväzujúcich na už existujúci Zmluvný vzťah po celú dobu jeho trvania, vrátane doby určenej na uplatnenie nárokov z Pozmluvných záväzkov v zmysle bodu 2.3 tohto Dokumentu.
  1. Našim záujmom je takisto aj to, aby sme spolu s Vami zostali v kontakte a mohli sme Vás informovať o novinkách a špeciálnych a iných ponukách Tovarov a Služieb, ktoré poskytujeme. Na tento účel Vám predkladáme možnosť vyjadrenia súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely a prihlásenia sa k odberu Newslettra. Na marketingové účely spracúvame na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa

    

    

Poskytnutie týchto osobných údajov nepredstavuje splnenie Zmluvnej požiadavky, preto Nám nie ste povinný tieto osobné údaje poskytnúť. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Doba uchovávania osobných údajov je počas celej doby platnosti súhlasu.

  1. Okrem prípadu, kedy Nám udelíte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov na marketingové účely (napríklad formou prihlásenia sa k odberu Newslettra alebo vyslovením súhlasu pri vykonaní Objednávky), spracúvame Vaše osobné údaje na marketingové účely aj na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. písm. f) GDPR v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, história objednávok

V tomto prípade sa jedná o oprávnený záujem, ktorým je predaj Tovarov rovnakých, podobných alebo nadväzujúcich na Tovary, ktoré ste si u nás už zakúpili a z tohto dôvodu nie je potrebný Váš osobitný súhlas. Pri spracúvaní týchto osobných údajov zároveň vychádzame z ustanovení zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý nás na takéto konanie oprávňuje. Doba trvania spracúvania a uchovávania osobných údajov predstavuje dobu trvania oprávneného záujmu, pričom máte vždy možnosť odmietnuť zasielanie marketingových materiálov a vyjadriť svoj nesúhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

COOKIES A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO SÍDLA

  1. S cieľom poskytnúť Vám kvalitné a bezproblémové fungovanie Nášho Webového sídla, ako aj uľahčenie procesu vytvorenia Objednávky a nákupu Tovarov využívame na našom Webovom sídle súbory typu cookies, o čom ste pri návšteve Webového sídla oboznámený a zároveň vyzvaný k udeleniu súhlasu na ich použitie. Súbory cookies využívané na Našom Webovom sídle možno špecifikovať jednak ako cookies, ktoré umožňujú využívať primárne funkcionality Webového sídla (napríklad zakliknúť niektorú z ponúkaných možností) a súbory cookies, ktoré funkcionality Webového sídla rozširujú, pričom na určitý čas dochádza k uchovávaniu informácií o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, alebo Tovary vložené do Košíka), takže ich pri ďalšej návšteve Webového sídla alebo prehliadaní jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať.
  2. Súbory cookies, ktorých využívanie je nevyhnutné na riadne fungovanie Webového sídla sú využívané aj bez Vášho súhlasu, pričom súhlas k využívaniu súborov cookies, ktoré zlepšujú funkcionalitu Webového sídla a uchovávajú niektoré Vaše údaje a informácie, máte možnosť udeliť, resp. neudeliť hneď pri návšteve Webového sídla.
  3. Využívanie súborov cookies môže spôsobiť zaradenie jednotlivých súborov do reťazca ďalších údajov viažucich sa na Vašu osobu, dôsledkom čoho sa stanú osobnými údajmi. Na účely zlepšenia funkcionalít Webového sídla, uľahčenia procesu vytvorenia Objednávky a nákupu Tovarov ako aj prispôsobenia Webového sídla Vašim preferenciám spracúvame na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR osobné údaje vo forme cookies.

   Oprávneným záujmom pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto bodu je záujem na riadnom fungovaní Webového sídla, jeho ochrane, ako aj riadneho a výkonu obchodnej činnosti prevádzkovanej prostredníctvom Webového sídla. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu, máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Doba uchovávania osobných údajov predstavuje dobu trvania oprávneného záujmu, resp. dobu trvania platnosti súhlasu.
  1. Všetky súbory cookies, ktoré Naše Webové sídlo môže ukladať vo Vašom koncovom zariadení možno kontrolovať a vymazať. Vhodným nastavením internetového prehliadača je možné účinne a úplne zamedziť využívaniu súborov typu cookies. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že je potrebné v internetovom prehliadači zapnúť funkciu, ktorá sa zvykne označovať ako „Ochrana pred sledovaním“.

    

    

DORUČOVANIE

  1. Po vykonaní Objednávky Vami zvolených Tovarov máte na Našom Webovom sídle možnosť zvoliť si spôsob dopravy zakúpeného Tovaru, pričom Vám budú na výber poskytnuté možnosti dopravy Tovaru poštou alebo doručovateľom (kuriérska spoločnosť), ktorých voľbu vykonáte zakliknutím príslušného políčka. V takomto prípade dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručenie. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu resp. neposkytnutie údajov potrebných na tento účel predstavuje možné následky vo forme nemožnosti doručenia Vami zakúpeného tovaru. Doba uchovávania osobných údajov je: počas celej doby platnosti súhlasu.
  2. Pri procese doručovania môže prísť k spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby inej, než osoby, ktorá uzavrela Kúpnu zmluvu. Uvedená situácia môže nastať napríklad v prípade, ak Vami zakúpený Tovar dáte doručiť na adresu rodinného príslušníka, ktorý Vám zásielku sľúbil prevziať, alebo napríklad aj v prípade, ak Vami zakúpený Tovar bude darček pre príjemcu zásielky. V takomto prípade spracúvame jednak osobné údaje Kupujúceho v rozsahu podľa bodov 2.1 až 2.12 tohto Dokumentu, ako aj údaje dotknutej osoby, ktorej bude zásielka doručovaná v rozsahu:

meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov dotknutej osoby podľa tohto bodu bude vykonané na účel doručenia zakúpeného Tovaru na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je náš záujem na plnení ustanovení Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Nami a Kupujúcim. V tomto prípade sa zároveň uplatní výnimka z informačnej povinnosti podľa čl. 14 GDPR voči dotknutej osobe, ktorej bude zásielka doručovaná a táto bude splnená až momentom doručenia zásielky (Tovaru).

POUČENIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

  1. Záleží Nám na zachovaní integrity a dôvernosti Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie nielen prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ale aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva Dotknutej osoby prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá identita a právo, o ktorého výkon Dotknutá osoba žiada Prevádzkovateľa. Žiadosti o výkon práva určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na našu elektronickú adresu: support@uvcnation.eu.
  2. Touto cestou Vás informujeme, že v prípadoch, keď je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Váš súhlas, ste oprávnení kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu support@uvcnation.eu, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.
  3. V prípadoch, keď je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), sme oprávnení spracúvať Vaše súvisiace osobné údaje aj bez Vášho súhlasu, pričom ste povinní takéto spracúvanie strpieť. Aj napriek uvedenému však máte v prípade spracúvania Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu využiť svoje právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. V takomto prípade pristúpime k posúdeniu, či v konkrétnom prípade existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami (napríklad dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov). V prípade priameho marketingu podľa bodu 2.7 tohto Dokumentu bude spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel po Vami aplikovanom práve namietať ukončené.
  4. Súčasne máte právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať voči spracúvaniu (článok 21 GDPR), právo žiadať o preskúmanie individuálneho rozhodnutia, ktoré by bolo založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (článok 22 GDPR).
  5. Touto cestou Vás upozorňujeme, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle našej spoločnosti (i. e. napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).
  6. Každá doručená žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní od prijatia žiadosti.

   POLITIKA A GARANCIE PREVÁDZKOVATEĽA
  1. Osobné údaje nezverejňujeme bez Vášho súhlasu a ani ich neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Garantujeme Vám spracúvanie osobných údajov výlučne na území členských štátov Európskej únie, konkrétne v čase účinnosti tejto verzie Dokumentu sú všetky osobné údaje Dotknutých osôb spracúvané a fyzicky uchovávané výlučne na území Slovenskej republiky.
  2. K zverejneniu osobných údajov môže dôjsť iba na základe Vášho individuálne vyjadreného súhlasu alebo Vášho vedomého konania (napr. zverejnenie obsahu vo forme recenzie Našich Tovarov na Našom Webovom sídle alebo oficiálnom profile zriadenom na sociálnych sieťach). V tejto súvislosti Vás informujeme, že uverejnením príspevkov, fotiek alebo realizáciou akejkoľvek činnosti, či aktivity, ktorá má za následok Vaše identifikovanie na našom oficiálnom profile na sociálnej sieti, dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov v informačných systémov danej sociálnej siete a na našom profile. Svojím konaním v zmysle predchádzajúcej vety poskytujete tzv. konkludentný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na naše marketingové činnosti.
  3. Pravidelne kontrolujeme a revidujeme nielen prijaté bezpečnostné opatrenia určené na vysoké zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov, ale aj ostatné postupy a pravidlá určené na ochranu súkromia a osobných údajov, pričom môžeme spolupracovať s odborníkom určeným do funkcie zodpovednej osoby (DPO – Data Protection Officer).
  4. Pri dátovom prenose vedenom cez verejne prístupnú počítačovú sieť medzi Vašim koncovým zariadením a našim serverom využívame primerané prostriedky šifrovacej ochrany informácií. Rovnako všetky dáta a osobné údaje uchovávame na určených dátových úložiskách, pričom tieto sú zabezpečené vhodnými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií.
  5. Garantujeme Vám, že nijaké súhlasy na spracovanie osobných údajov nebudeme podmieňovať uzavretím alebo plnením Zmluvy.
  6. Vaše osobné údaje spracúvame a využívame výlučne len na účel vymedzený v tomto Dokumente. V prípade, ak príde k zániku účelu spracúvania Vašich osobných údajov (v celom alebo aj iba v čiastočnom rozsahu), skúmame, či existuje v danom momente iný účel na spracovanie konkrétnych osobných údajov a ak nie, bude spracúvanie aj ukladanie osobných údajov ukončené, a to vo vzťahu k osobným údajom v celom rozsahu, alebo vo vzťahu k jednotlivým osobným údajom, na ktorých účel spracúvania zanikol.
  7. Všetky subjekty, ktoré sú okrem nás legálne zapojené do procesu spracúvania osobných údajov sú transparentne identifikované v rámci tohto Dokumentu spoločne s ich postavením podľa GDPR. S Vašimi osobnými údajmi nevykonáme nijakú spracovateľskú operáciu k tretej strane a/alebo príjemcovi, ak nie je transparentne identifikovaná v tomto Dokumente a súčasne nedisponujeme na to potrebným právnym základom podľa článku 6 GDPR.

    

    

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • KRISTOS Consulting spol. s r. o., sídlo: Alžbety Gwerkovej 26, Bratislava 851 04, IČO: 44 793 715, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58781/B – Ekonomické služby
 • Lukáš Szabó – LUCKY PROJECT, miesto podnikania: Rajecká 8686/28, 821 07 Bratislava, IČO: 43 335 853,  registrácia: Živnostenský register okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-163428 – Web development
 • Trust Pay, a. s., sídlo: Za kasárňou 315/1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 865 800, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4919/B – Platobná brána
 • CryptoDiggers s. r. o., sídlo: Gallayova 15, 841 02 Bratislava, IČO: 47 879 726, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100330/B – Platobná brána pre digitálne meny / kryptomeny
  1. Všetci príjemcovia osobných údajov k nim pristupujú výlučne na základe Nami udeleného oprávnenia, pričom sú právne zaviazaní osobitnými povinnosťami a právnymi zárukami posilňujúcimi ochranu osobných údajov Dotknutých osôb.
  2. Garantujeme, že o obsahu internej komunikácie vedenej cez Naše Webové sídlo prípadne prostredníctvom iných prostriedkov, nebudeme poskytovať žiadne informácie a osobné údaje akýmkoľvek neoprávneným fyzickým alebo právnickým osobám, okrem prípadov, keď ide o oprávnené štátne orgány Slovenskej republiky pri výkone ich právomocí v intenciách príslušných osobitných zákonov účinných v slovenskom právnom poriadku.
  3. Vaše osobné údaje neposkytujeme nijakým stranám na komerčné účely bez toho, aby ste s tým vopred vyjadrili individuálny a slobodný súhlas. Považujeme za potrebné informovať Vás tiež o tom, že časť spracúvania osobných údajov, ktoré súvisia s využívaním funkcionalít integrovaných do Webového sídla môže byť realizovaná samostatne a od Nás úplne nezávisle tretími stranami, ktoré sú v postavení samostatných prevádzkovateľov odlišných od Našich informačných systémov osobných údajov; v týchto prípadoch ide najmä o prevádzkovateľov tzv. platobných brán určených na vykonávanie bezhotovostných platieb cez internet. Týmto tretím stranám poskytujete svoje osobné údaje priamo bez toho, aby sme do tohto procesu akokoľvek vstupovali a ovplyvňovali ho. Táto časť spracúvania osobných údajov sa riadi internými politikami a bezpečnostnými opatreniami prijatými týmito tretími stranami, pričom nemáme žiadny vplyv na takéto spracúvanie osobných údajov, vrátane možnosti vykonať práva Dotknutej osoby, o ktorých Vás informujeme v rámci tohto Dokumentu.
  4. Našich obchodných partnerov (tzv. sprostredkovateľov), ktorým sme umožnili spracúvať Vaše osobné údaje sme starostlivo preverili z hľadiska ich spôsobilosti a praktickej schopnosti zabezpečiť bezpečnosť a zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov.
  5. V rámci poskytovania Vašich osobných údajov tretím stranám však vychádzame z pravidla poskytnúť osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie potrebného účelu (napríklad v prípade doručovania v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, prípadne telefónne číslo v prípade doručenia Tovaru využitím služby kuriéra).
  6. Pri spracúvaní osobných údajov a komunikácii s Dotknutými osobami využívame okrem bežnej telefonickej a emailovej komunikácie možnosti komunikácie poskytované prostredníctvom Nášho Webového sídla.
  7. Osobné údaje maloletých osôb spracúvame výhradne za predpokladu, že Nám ich poskytol ich zákonný zástupca na účely plnenia Zmluvy, za účelom plnenia našich zákonných povinností, ochrany práv a právom chránených záujmov alebo za účelom ich spracovania na účely, na ktoré sa vyžaduje súhlas na spracovanie osobných údajov, a to za predpokladu, že zákonný zástupca tento súhlas na spracovanie osobných údajov detí poskytol.
  8. Ak v rámci našej komunikácie a riešenia špecifických požiadaviek z vlastnej iniciatívy uvediete nad rámec nami požadovaných informácií aj informácie, ktoré nepotrebujeme a zároveň, ktoré by mohli mať citlivý charakter alebo by z ich kontextu mohol vyplynúť citlivý charakter odhaľujúci údaje z osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré nevyžadujeme alebo nie sú nevyhnutné na poskytnutie riadneho Zmluvného plnenia, podľa možnosti zabezpečíme ich bezodkladné vymazanie alebo modifikáciu do neutrálnejšieho významu neumožňujúceho z takýchto náhodne získaných doplňujúcich informácií vytváranie osobitnej kategórie osobných údajov. Zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste o sebe v rámci našej vzájomnej komunikácie pri objednávaní Tovaru alebo Služieb neuvádzali nevyhnutne žiadne nadbytočné údaje a informácie súkromného charakteru, ktoré priamo nesúvisia s našim zmluvným plnením a uzatváraním danej Kúpnej zmluvy.

   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. V prípade, ak nesúhlasíte alebo nedostatočne rozumiete obsahu či významu ktorejkoľvek časti tohto Dokumentu, uvítame Vaše vecné výhrady a pripomienky, o ktorých budeme s Vami komunikovať s cieľom chrániť a podporovať Vaše práva a brániť vzniku a prehlbovaniu akýchkoľvek rizík pre Vaše práva a slobody, ktoré by mohli byť spôsobené alebo ovplyvnené uzatváraním zmluvy na nákup Tovarov a/alebo iným spracúvaním osobných údajov v tomto Dokumente.
  2. Tento Dokument pravidelne revidujeme a aktualizujeme, pričom platí vždy aktuálna verzia Dokumentu, ktorá je zverejnená v rámci Webového sídla.
  3. Svoju sťažnosť súvisiacu so spracovaním osobných údajov môžete adresovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktné údaje dozorného orgánu:

   Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
   Hraničná 12
   820 07 Bratislava
   +421 /2/ 3231 3214
   statny.dozor@pdp.gov.sk